Cierre contable

Kontabilitate-itxiera bat egiteko eman beharreko urratsak

Enpresentzat kontabilitate-itxiera egitea da enpresaren kontabilitaterako garrantzi handieneko prozesuetako bat. Bertan, kontuak berrikusi eta koadratuta, zehatz zehaztu daitezke ekitaldian enpresak izandako galera edo irabaziak. Bestalde, honek enpresaren egoeraren ikuspegi orokorra eskaintzen digu, plangintzarako eta erabakiak hartzeko tresna bihurtuz.

Horrenbestez, itxiera urteko kontuak koadratzeko prozedura bat da, normalean 12 hilabeteko aldia. Normalean, urte naturalarekin lotzen da, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, urte naturala urte fiskalarekin batera. Urte horretan, enpresak 6 hilabeteko epea du informazioa Ogasunari helarazteko, bere betebehar fiskalak emaitzen arabera kalkulatuta.

Hala ere, kontabilitate-itxiera hasi aurretik, enpresaren kontabilitatea koadratu behar da, eta beharrezkoa da datuak negozio-liburuekin bat datozela egiaztatzea, kontabilitate-itxieraren idazpena egiteko behar diren doikuntzak eginez.

Horretarako, urrats desberdinak egin beharko dira:

– Batuketak eta saldoak egiaztatzeko balantzea egitea, eguneroko liburuko kontu baten kontularirik handienetan akats potentzialak detektatzeko.
– Kontabilitate-plan orokorra egiaztatzea, kontabilitate-akatsik ez dagoela egiaztatuz.
– Izakinen kontaketa berrikusi, urtean zehar egindako erosketetatik kontsumitu gabeko izakinak kenduta.
– Zorrak eta kredituak berriro sailkatzea, kontabilitate-urtean ordaindu gabe dauden obligazioak berriz sailkatuz; epe laburreko zortzat hartuko dira, hurrengo ekitaldian ordaindu beharreko zenbatekoaren arabera.
– Periodifikatzeagatiko kontabilitate-doikuntzak aplikatzea.
– Galdu-irabazien idazpena erregularizatzea, sarreren eta gastuen arteko aldea aztertuz, baita ondare garbiari egotzitako gastuak eta ondare garbiari egotzitako sarrerak ere.
– Ibilgetu materialaren amortizazio-idazpena egitea, erosketaren balioa eta ibilgetu materialen prezioa kontuan hartuta, ondoren dagozkien amortizazio-koefizienteak aplikatzeko.
– Inbentarioen liburua eta urteko kontuak ixtea, ekitaldiaren hasierako balantzea, itxiera-inbentarioa, urteko kontuak eta zenbatekoak eta gastuak egiaztatzeko balantzeak jasota.
– Erregulazio-idazpena egitea, urteko diru-sarreren eta gastuen arteko aldea eta, azkenik, itxiera-idazpena kalkulatuz, irekitako kontu guztiak irtenez.

Leave a Comment

Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta daude

Scroll to Top