Auditoretza

Gure auditore adituek banakako eta bateratutako urteko kontuak berrikusi eta egiaztatzeko lan egiten dute, bai eta informazio ez-finantzarioko egoerak (EINF) eta finantza-egoerak edo kontabilitateko agiriak berrikusi eta egiaztatzeko ere, Kontuen Auditoretzari buruzko Legeak (LAC), Nazioarteko Auditoretza Araudiek (NIA) eta haren Erregelamenduak ezarritako arau-esparruaren arabera.

Elkarren segidako bi ekitalditan nahitaezko urteko auditoretzaren mugak betetzen dituzten sozietateek Merkataritza Erregistroan aurkeztu beharko dute urteko kontuen auditoretzaren txostena, auditatutako erakundearen urteko kontuekin batera.

Enpresa taldeak behartuta daude ikuskapena egitera, bi ekitalditan jarraian ezarritako legezko mugak betetzen dituztenean. Gure adituek egiaztatutako finantza-egoerak izateak abantaila gehigarria dakar merkatuaren eta lehiakideen aurrean.

Legeak ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten baina, hala ere, ikuskatu nahi dituzten entitateak.

2019ko abenduaren 29an argitaratu zen 11/2018 Legea, abenduaren 28koa, informazio ez-finantzarioari eta aniztasunari buruzkoa. Lege horrek, azaroaren 24ko 18/2017 Legegintzako Errege Dekretuari dagokionez, informazio hori zabaldu behar duten erakundeen perimetroa zabaltzeaz gain, eskatzen den informazioaren edukia zabaltzen du, eta informazio ez-finantzarioaren egoerari buruzko zehaztasun handiagoa ematen du.

Lege horren bidez, HKAren aurkezpen-baldintzak betetzen dituzten enpresei beste informazio-mota bat zabaltzeko eskatzen zaie, haien egungo egoera ezagutzeaz gain, haien etorkizunari ekiteko gaur egun duten egoera ezagutzeko. Hori guztia egiteko, kontuan hartu behar dira ingurumenarekin, gizartearekin eta langileekin zerikusia duten alderdiak, giza eskubideen errespetua, ustelkeriaren eta eroskeriaren aurkako borroka eta enpresek garapen jasangarriarekin dituzten konpromisoekin, azpikontratazio-politikekin eta hornitzaileekiko harremanekin, kontsumitzaileen osasunerako eta segurtasunerako neurriekin, besteak beste.

Barne-kontroleko sistemen eraginkortasuna hobetzen laguntzen diogu enpresari, haren indarguneak eta ahuleziak hobeto ezagut ditzan.

Laguntza publikoak hainbat programatan kokatzen dira (nazioartekoak, estatukoak, autonomikoak edo tokikoak), eta horiek beren ebaluazio, jarraipen eta kontrolerako irizpideak finkatzen dituzte. Esleipendunaren betebeharren artean dago diruz lagundutako ekintza garatzeko kostuen justifikazioa.

Testuinguru horretan, diru-laguntza/laguntza bati lotutako justifikazio-kontua Kontu Ikuskatzaileen Erregistro Ofizialean jarduneko gisa inskribatutako kontu-ikuskari batek egiaztatu behar du, maiatzaren 17ko EHA/1434/2007 Aginduan ezarritakoaren arabera.

Horregatik, diru-laguntzen auditoretzen barruan, sektore publikoa osatzen duten entitateei aplikatu beharreko araudia betetzen dela egiaztatzea da gure helburua. Prozesu horren barruan, erakundeak sektore publikotik jasotako laguntzak, diru-laguntzak, diru-ekarpenak eta abalak behar bezala eta behar bezala lortu, erabili eta erabiltzen dituela egiaztatzen dugu, baita horiekin finantzatutako eragiketen errealitatea eta erregulartasuna eta horiek lortzeko, emateko edo gozatzeko ezarritako betebeharrak eta baldintzak betetzen direla ere. Era berean, erakundeek sinatutako hitzarmen, agindu edo kontratu programen betetze-maila berrikusi eta egiaztatzen dugu.

Auditoreak behar diren egiaztapenak eginen ditu diru-laguntzaren organo emaileari justifikazio egokia egiaztatzen lagunduko dion txostena egiteko.

Ikuskapen-txostena eta auditore-jarduera dira interes-taldeei konfiantza eta sinesgarritasuna ematen dieten tresna nagusietako bat. Auditoretzak aukera ematen du zehazteko entitatearen urteko kontuek beren irudi fidela islatzen duten irabazi asmorik gabeko entitateen informazio markoaren arabera. Esparru horrek Kontabilitate Plan Orokorraren arlokako egokitzapena jasotzen du, betiere aplikatzekoa bada.

Irabazi asmorik gabeko erakundeei aplikatzen zaien informazio finantzarioaren esparruaren arabera, erakunde horiek informazioa eman behar dute, eta horrek lagundu egin behar du finantzaketaren gardentasun-printzipioa, finantziazioaren aniztasun-printzipioa, eta jarduera bakoitzaren jarraipena egin behar dute, bai eta horietara bideratutako funtsak, onuradunen kopurua eta jardueren gauzatze-maila zehaztu ere, funtzionatzen ari den erakundeari buruzko balizko zalantza bat ebaluatzea, lotura-sareak eta haiekin egindako transakzioak identifikatzea eta erakundeko gobernu-arduradunekin komunikatzeko prozesua hobetzea.

  • Toki Administrazioaren auditoretza.
  • Proiektuen auditoretza.
  • Azterketa mugatuak.
  • Gertaera zehatzen ziurtagiriak.
  • Kapitala gehitu eta murrizteko txosten bereziak.

Auditoretza Kontsultak

Auditoretzei buruz egiten dizkiguten kontsultei erantzuten diegu, baita kontuak, diru-laguntzak eta abar egiaztatzeko beharrei ere. zure negozioak eskatzen duena.

Scroll to Top